Bestuur 

Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort heeft een besturingsmodel met een college van bestuur (bestaande uit één directeur-bestuurder) en een raad van toezicht (RvT) als twee gescheiden entiteiten. 
Volgens artikel 10 van de sectorcode goed bestuur (2010) valt onder intern toezicht de verantwoording door bestuur en interne toezichthouders over uitoefening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar en daarnaast de medezeggenschapsorganen, het personeel en de ouders. In de code staat dat het bestuur en het intern toezichtsorgaan samen verantwoordelijk zijn voor de, tevens in de code, geformuleerde bredere maatschappelijke opdracht van de onderwijsinstelling. 
De taken en bevoegdheden van het intern toezichtsorgaan dienen te worden uitgevoerd aan de hand van de in de code opgenomen inhoudelijke opdracht aan onderwijsinstellingen in het primair onderwijs. 
Het bestuur van de Stichting SO bestaat uit één directeur-bestuurder. Sinds 1 januari 2014 is dat Pim Spijker.deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl