De scholen van Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort  hebben beide een eigen medezeggenschapsraad (MR). Naast deze MR-en is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. In deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gaat het om zaken die voor de hele stichting van belang zijn. Zo wordt in de GMR jaarlijks bijvoorbeeld de begroting besproken met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. De GMR is samengesteld uit leden van de MR-en van de scholen.

Ieder lid zit in de GMR voor het belang van beide scholen van de stichting. Net als de MR heeft de GMR instemmingsrecht of adviesbevoegdheid. De bevoegdheden voor ouders en personeel zijn daarbij niet altijd dezelfde.

Wij vertegenwoordigen naast het personeel ook u als ouder. U kunt de voorzitter (Gerben Bons)  schriftelijk verzoeken om een onderwerp of voorstel op de agenda van de GMR te plaatsen. Wij zijn daarvoor bereikbaar per mail:

GMR@stichtingso.nl

In de GMR doen we ons best om vanuit gezamenlijkheid een positieve bijdrage te leveren aan ontwikkelingen binnen de stichting waarbij we ook oog hebben voor wat daarbuiten in het onderwijsveld gebeurt.

Ik hoop van harte dat u ons weet te vinden voor vragen of opmerkingen. Wij zijn er voor u!

 

Gerben Bons

Locatie