Jaarverslagen 

De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. (SSOA) is het bevoegd gezag
van twee scholen voor speciaal basisonderwijs: de Kingmaschool en Boulevard410,
beide gevestigd in Amersfoort. SSOA ontwikkelt haar beide scholen tot Integrale
Kind- en Expertise Centra (IKEC) met diverse aanvullende inpandige diensten voor,
onder en na schooltijd. De twee grootste partners waarmee binnen onze IKEC’s
wordt samengewerkt is Youke jeugdzorg en Bzzzonder kinderopvang.

Naast twee scholen beschikt de stichting over een expertisecentrum, samen met
stichting De Kleine Prins. Onze medewerkers ondersteunen leerkrachten binnen het
regulier basisonderwijs met “SBO ondersteuningsvragen” in het kader van Passend
Onderwijs. De grondslag van de stichting is algemeen bijzonder, dat betekent dat
alle kinderen welkom zijn ongeacht godsdienst of levensovertuiging.

Het samenwerkingsverband De Eem verzorgt de wettelijke taak om te beoordelen of
de plaatsing van een kind op een SBO-school van het samenwerkingsverband
noodzakelijk is. Indien dit het geval is wordt er een toelaatbaarheidsverklaring
afgegeven en kan een leerling toegelaten worden op één van de scholen.

SSOA is een kleine organisatie voor gespecialiseerd onderwijs en de enige stichting
die enkel speciaal basisonderwijs biedt in de regio Amersfoort. De
besturingsstructuur is ingericht volgens de huidige besturingsfilosofie in het
onderwijs: taken en bevoegdheden van bestuur en toezicht zijn strikt gescheiden en
er wordt verticaal en horizontaal verantwoording afgelegd aan direct
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl