Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over ons, of suggesties heeft ter verbetering. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt.
Wanneer u een klacht heeft, is het belangrijk dat u daarover praat met degene(n) die het betreft. Uw klacht kan voor ons een 'advies' zijn om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verbeteren. Wij staan dan ook altijd open voor een gesprek en gaan er in eerste instantie vanuit dat een klacht kan worden afgehandeld én opgelost in goed onderling overleg. 
U kunt een klacht bespreken met de leerkracht van uw kind om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u zich richten tot de directie van de school.
Het kan zijn dat u in eerste instantie uw verhaal kwijt wil bij iemand anders dan de leerkracht of de directie. Wellicht iemand met een luisterend oor, die zelf niet bij uw klacht betrokken is. Op onze scholen zijn daarvoor (interne) contactpersonen aanwezig. De contactpersoon zal naar u luisteren en adviseren met wie u het beste in gesprek kan gaan of waar u uw klacht het best neer kan leggen. 

Verder kennen we binnen onze school ook een vertrouwenspersoon. Daar kunt u terecht met vragen en klachten die wat u betreft een vertrouwelijk karakter kennen. Op onze scholen zijn de de interne vertrouwenspersonen onze maatschappelijk werkers.  Mevr. Ella van Ginneken op de Kingmaschool en Dhr. Gerard van Ooijen op Boulevard410. 

Aan de stichting verbonden is ook een externe vertrouwenspersoon. Dat is een onafhankelijk en objectief persoon die niets met de school of stichting te maken heeft. Bij hem kunt u terecht als u er met onze interne collega’s niet goed uit komt. Onze externe vertrouwenspersoon is:
Dhr. Freek Walther 
t. 0597-856607
e. info@freekwalther.nl
w. www.freekwalther.nl 

Als ook die wegen naar uw idee niet leiden tot een bevredigende afronding, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dit kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht via info@stichtingso.nl  of per post: Dorresteinseweg 7, 3817 GA, Amersfoort.

Het bestuur zal vervolgens binnen 5 werkdagen reageren op uw klacht en deze binnen 6 weken afhandelen. Het bestuur kan uw klacht zelf afhandelen. Het is ook mogelijk dat het bestuur, in overleg met u, de externe vertrouwenspersoon vraagt een bemiddelingspoging te doen of uw klacht te onderzoeken. 

Het zou kunnen dat u met het bestuur ook niet verder komt ter afronding van uw klacht. Wij verwijzen u dan naar de Landelijke Klachtencommissie voor algemeen bijzonder onderwijs, ondergebracht bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO):
mr. D.H.C. Dane-Peeters

ambtelijk secretaris
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag
t 070-3861697  
e info@gcbo.nl

i www.gcbo.nl
 
De volledige klachtenregeling vindt u binnenkort op onze website.  


 

Locatie